Delegacions diocesanes

Què són les delegacions diocesanes

Correspon al Vicari General, com a moderador de la Cúria, la tasca de coordinar les Delegacions, vetllar per seu bon funcionament i pel compliment dels acords presos pel Consell Episcopal. Al moment actual estan constituïdes, al nostre bisbat, aquestes Delegacions:

Funcions de les delegacions

Les Delegacions diocesanes ocupen un paper important en la direcció i execució de l’activitat pastoral en els seus diferents àmbits. Es poden definir com “Departaments d’acció pastoral que, sota l’autoritat i direcció del Bisbe, asseguren dins l’àmbit diocesà, les accions pastorals fonamentals i proveeixen eficaçment les necessitats espirituals dels diferents grups de fidels“. Normalment i en la mesura de les possibilitats és convenient que s’organitzin com un equip de treball integrat per preveres, religiosos i laics, mostrant així la diversitat i complementarietat de les vocacions en l’Església. Entre les seves funcions, cal subratllar, entre altres:

1. Estudiar la realitat de la seva àrea de treball: problemes, necessitats, urgències, perspectives…
2. Formar adequadament els agents de pastoral del seu sector.
3. Animar, promoure i coordinar l’acció apostòlica en el seu camp de treball
4. Assessorar el Bisbe i els organismes diocesans sobre iniciatives i accions a realitzar en el seu àmbit propi.
5. Participar activament en les trobades a nivell de Catalunya i a nivell estatal.

Aquestes funcions normalment s’articulen en un Programa d’acció pastoral, integrat dins el Pla diocesà de Pastoral o bé les prioritats pastorals assenyalades pel Sr. Bisbe. És convenient, també, que les Delegacions tinguin en compte, en la seva programació, les propostes pastorals de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) i les de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE).