Justícia

El poder judicial està regulat per uns principis fonamentals establerts en la Constitució a través de l’article 85; “En nom del poble andorrà, la justícia és administrada exclusivament per jutges independents, inamovibles i, en l’àmbit de les seves funcions jurisdiccionals, sotmesos només a la Constitució i a la llei. L’organització judicial és única. La seva estructura, composició, funcionament i l’estatut jurídic dels seus membres hauran d’ésser regulats per llei qualificada. Es prohibeixen les jurisdiccions especials“.

El poder judicial es un poder públic sobirà, sotmès als principis de publicitat i lliure accés; independent dels altres poder públics, únic i independent en el seu exercici; emmarcat en la divisió de poders, i per tant, sotmès consegüentment, a la Constitució i a les lleis.

L’exercici de les funcions jurisdiccionals pertany al poder judicial; però no correspon a qualsevol dels seus òrgans, sinó que cada supòsit pertany a l’òrgan judicial que resulti predeterminat per les normes de competència i de procediment en vigor. El poder judicial, en el seu exercici té els objectius de interpretar la llei, manté el respecte dels preceptes institucionals, sobretot la prestació dels drets i llibertats fonamentals, i fa el control de la legalitat de l’activitat administrativa i reglamentària del Govern i de l’Administració pública.

El òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial és el Consell Superior de la Justícia, que vetlla per la independència i el bon funcionament de la justícia. Nomena els batlles i magistrats i els membres del Ministeri Fiscal, aquests darrers a proposta del Govern.