Catequesi d’adults sobre Impulsar la transmissió de la Fe a La Seu d’Urgell  

El dia 16 de desembre a la Sala Parroquial de La Seu d’Urgell, Mn. Jordi Miquel, encarregat de l’Església de Santa Magdalena, va fer una exposició molt acurada del tema “Impulsar la transmissió de la Fe”, citant el Catecisme de l’Església Catòlica i  la doctrina de l’Església postconciliar, amb els Documents que varen sorgir del Concili, com l’Evangelització en el món contemporani del Papa, Beat Pau VI.

La renovació  per una veritable Evangelització no és suficient, encara que molt important, adaptant les llengües o idiomes a la pregària litúrgica i comunitària. L’Evangelització ha d’anar més enllà de les normatives, cal que arribi a les persones amb un diàleg personal, atraient, mostrant l’alegria i el tresor de l’Evangeli, el qual tots som cridats a acollir. Un diàleg pastoral impulsor i transmissor de la fe, la iniciació a la pregària i l’amor a la Paraula de Déu.

Però primer de tot, s’ha de preparar el camp amb terra bona perquè broti la llavor. Aquest camp és la família que s’ha de mimar i protegir. Els pares han de ser els primers i millors transmissors de la fe perquè tingui una continuïtat després de rebre els sagraments de la iniciació cristiana.

Una pastoral sacramental que no parteixi de l’evangelització i la catequesi, no serà fàcil que doni bons fruits. Tampoc no es pot separar la religió i la cultura perquè es necessiten mútuament. Tota pastoral ha d’estar inculturada, respectant la identitat de cada lloc. Cal valorar les espurnes de religiositat popular que hi ha en moltes persones i reconduir-les des d’una formació acompanyada de seguiment i valoració del que ja tenen.

Tot seguit passà a les propostes i accions concretes, i remarcà:

– Atenció especial a la celebració dels sagraments i especialment l’Eucaristia dominical.

– Atenció a la predicació de la Paraula dins de la litúrgia. Millorar la predicació, segons les indicacions del Papa Francesc.

– Promoure grups de reflexió i estudi de la Paraula de Déu (lectio divina)

– Impulsar la formació dels cristians amb els mitjans que tenim a l’abast: Catecisme de l’Església Catòlica, el YouCat i el Compendi sobre la Doctrina Social de l’Església.

– Acollir degudament les parelles que demanen el Baptisme per als seus fills.

– Acompanyar les famílies cristianes, creant espais d’estudi i aprofundiment on es formin per formar…

Hi ha 19 propostes, totes ben necessàries i interessants.

Va fer un repàs veient que la major part d’aquestes propostes, ja estan en marxa, des de la parròquia i els diferents moviments i grups, però que cal la cooperació de tots per anar avançant i donar un rostre més evangèlic a tot el que fem i preguem.

Tot seguit s’ha donat pas al diàleg amb intervencions ben concretes a l’hora d’implicar-nos i implicar més la gent que col·labora en els diferents grups de la pastoral parroquial a fi que es pugui aprofitar més gent de la formació que ofereix la Parròquia al llar de l’any.

Havent-se esgotat el temps i felicitant-nos les festes de Nadal ens vam acomiadar amb la necessitat de creure més, que som cridats per Déu a la transformació d’aquest món nostre i que per això ens cal “una Església  renovada i transformada per la contemplació i el contacte personal amb el Crist i per la força de l’Esperit Sant, font de renovació que ens fa trobar camins nous i mètodes creatius per l’Evangelització del món actual” (EG.21).

Compartir