Vicaria Judicial

“Qualsevol Bisbe diocesà ha de nomenar un Vicari judicial o Oficial amb potestat ordinària de jutjat, distint del Vicari General, si no és que la petitesa de la diòcesi o el nombre reduït de causes aconsellen una altra cosa. El Vicari judicial constitueix un sol tribunal amb el Bisbe, però no pot jutjat les causes que el Bisbe s’hagi reservat” (C. 1420).

Excm. i Rvdm. Mons. Joan-Enric Vives Sicília, Moderador del Tribunal.

Mn. Benigne Marqués Sala, Vicari Judicial.

 

Jutges Diocesans
“El Bisbe ha de nomenar a la diòcesi jutges diocesans que siguin clergues. La conferència Episcopal pot permetre que també els laics siguin nomenats jutges, un dels quals, en cas de necessitat, pot integrar el tribunal col·legiat” (C. 1421)

 

Promotor de Justícia
Per a les causes contencioses en què es trobi implicat el bé públic i per a les causes penals ha de ser constituït un promotor de justícia, el qual per ofici està obligat a vetllar pel bé públic” (C. 1430).
Defensor del Vincle
Notari
“En qualsevol procés, ha d’intervenir un notari, de manera que les actes són nul·les si no les ha signades. Les actes redactades per un notari fan fe pública” (C. 1437).
  • Sr. Josep Ràbade Fernández