Vicaria General

“A cada diòcesi el Bisbe diocesà ha de constituir un Vicari General, el qual, proveït de la potestat ordinària segons la norma dels cànons següents, l’ajuda en el govern de tota la diòcesi” (Cànon 475). “Al Vicari General, en virtut del seu ofici, li correspon en tota la diòcesi la potestat executiva que per dret pertoca al bisbe diocesà, és a dir, per a realitzar tots els actes administratius, excepte aquells que el Bisbe s’hagi reservat o que per dret requereixin un mandat especial del Bisbe” (Cànon 479).