Missatge dels Bisbes de Catalunya amb motiu del 30è aniversari de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC)

Els Bisbes de Catalunya, amb motiu del 30è aniversari de la creació de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), donem gràcies a Déu pel do de la vida religiosa a les nostres diòcesis i encoratgem els religiosos i religioses a viure, en la comunió de l’Església, el seu carisma propi en la fidelitat del seguiment del Crist.

El dia 29 d’abril de 1980, a Barcelona, la branca masculina i la branca femenina de la vida religiosa, van decidir crear la URC com a conferència de superiores i superiors majors en l’àmbit de Catalunya. Les finalitats fundacionals foren: “cercar el coneixement i la col·laboració entre els diversos Instituts i Congregacions, promoure activitats en bé dels religiosos i religioses de Catalunya, programar i realitzar reunions periòdiques de superiors i superiores majors, fomentar el diàleg i la cooperació amb les persones i els organismes de les Diòcesis, i mantenir relacions de col·laboració amb la Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER)”.

Les motivacions inicials, que s’han mantingut al llarg del temps, evidencien l’esperit de comunió eclesial, a través dels Bisbes, al servei de les comunitats cristianes i de la mateixa societat on els religiosos i religioses s’han fet presents mitjançant les seves comunitats i la seva missió apostòlica. La traducció al nostre temps del missatge i de l’experiència de l’Evangeli, l’aplicació de les orientacions del Concili Vaticà II, el revifament del carisma de les fundadores i fundadors, la resposta als reptes que oferia en cada moment el servei a les persones concretes i les seves necessitats, han nodrit el projecte original de la URC i encara continuen vigents.

Com Benet XVI, en un discurs als superiors generals, considerem la vida consagrada, de la qual la vida religiosa en forma part, com un “do preciós per a l’Església”. Amb el Papa, creiem que “la renovació profunda de la vida consagrada parteix de la centralitat de la Paraula de Déu, i més concretament, de l’Evangeli, regla suprema per a tots els religiosos, com afirma el Concili Vaticà II, en el Decret Perfectae caritatis (cf. n. 2) i com molt bé comprengueren els vostres fundadors: la vida consagrada és una planta rica de branques que enfonsen les seves arrels en l’Evangeli” . En aquest mateix discurs, Benet XVI ha centrat la seva reflexió sobre la vida fraterna, com a “element profètic important que ofereixen a una societat fortament individualista”, sobre el discerniment perquè la vida consagrada “corre el risc d’acomodar-se als criteris d’aquest món: l’individualisme, el consumisme i el materialisme”, sobre la missió que “els impulsa a portar l’Evangeli a tothom, sense límits”.

El lema de la celebració de l’aniversari és “URC: 30 anys de comunió i diàleg” amb Déu i amb els homes. Els diversos actes que marquen aquest aniversari han tingut moments de pregària, de trobada, de reflexió i de compromís social i eclesial. Ens hi adherim amb joia.

Tot recordant la nostra carta pastoral Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor, invitem novament a la Unió de Religiosos de Catalunya i, amb ella, a tots els religiosos i religioses de les nostres Diòcesis a respondre en comunió eclesial i amb esperit de diàleg al repte de la nova evangelització en el context del nostre país. La presència dels religiosos, humil, desinteressada i testimonial, manifestarà la presència de Déu enmig del món i ajudarà els germans a apropar-se a la persona de Jesús, el Fill de Déu, que porta “la bona nova als pobres, proclama als captius la llibertat i als cecs el retorn a la llum i posa en llibertat els oprimits” (Lc 4,15).

Esperonats per les paraules de Jesús, “pregueu a l’Amo dels sembrats que hi enviï més segadors” (Lc 10,2), preguem Déu, per la intercessió de la Mare de Déu de Montserrat, que regali a l’Església, a totes i cada una de les famílies religioses, noves vocacions perquè continuïn vius entre nosaltres els carismes que tant de bé han fet a l’Església i a la nostra societat.

Els Bisbes de Catalunya

Gener de 2011

Compartir