La profecia de “Pacem in Terris”

L’encíclica “Pacem in Terris” (“Pau a la Terra”) va ser publicada pel Papa Sant Joan XXIII l’11 d’abril de 1963, enguany ha fet 60 anys, i és considerada una de les encícliques més importants del magisteri social de l’Església Catòlica sobre temes de pau, justícia i drets humans. “El Papa bo” és recordat sobretot per la seva humilitat i bondat, per molts discursos, per la convocatòria del Concili Vaticà II i també, per la seva encíclica profètica “Pacem in terris”. És just que no oblidem els ensenyaments principals d’aquesta encíclica que us resumeixo:

  1. El Papa Joan XXIII comença l’encíclica abordant el context històric i els desafiaments del món modern, incloent-hi la carrera armamentista, la Guerra Freda i les tensions polítiques i socials.
  2. La dignitat de la persona humana: L’encíclica emfatitza la importància de reconèixer i respectar la dignitat de cada persona humana, independentment de la raça, la religió o la nacionalitat. Destaca la igualtat de drets de totes les persones i la necessitat de promoure el bé comú.
  3. Pau i ordre internacional: Joan XXIII advoca per la pau com un dret fonamental de tots els éssers humans. Insta els líders polítics i les nacions a treballar per la pau i a establir institucions internacionals efectives per a promoure la justícia i resoldre conflictes pacíficament.
  4. L’encíclica estableix els deures i les responsabilitats dels governants, incloent-hi la promoció del bé comú, el respecte dels drets humans, la justícia social i la participació ciutadana.
  5. Sobre els drets humans, Pacem in Terris posa l’accent en la importància dels drets de totes les persones i la seva protecció efectiva. Destaca el dret a la vida, la llibertat religiosa, la llibertat d’expressió, el dret a treballar i a rebre una remuneració justa, entre d’altres drets fonamentals. Era la primera vegada que, sense reticències, eren acollits pel magisteri eclesial més alt.
  6. Joan XXIII aborda la importància de construir relacions justes i pacífiques entre les nacions. Demana el desarmament i l’eliminació d’armes nuclears i emfatitza la necessitat de la cooperació internacional per abordar els reptes globals.
  7. Promoció de la justícia social: L’encíclica destaca la importància de la justícia social i la distribució equitativa dels recursos. Crida a la solidaritat i a l’ajuda mútua entre les nacions, així com a treballar per eradicar la pobresa i la desigualtat.
  8. També aborda la dimensió religiosa de la pau i la importància de la llibertat religiosa com a dret fonamental. Destaca la necessitat de diàleg i de respecte entre les diferents religions i la promoció dels valors espirituals per construir una pau duradora.

Aquests són només alguns dels grans temes abordats per l’encíclica “Pacem in Terris”. A ningú no se li escapa la importància profètica que ha tingut per al futur el seu ensenyament. La carta ofereix una anàlisi detallada sobre pau, justícia i drets humans, i continua sent rellevant per a reflexionar sobre els desafiaments contemporanis que se li presenten a la humanitat que anhela la veritable pau, la que a Betlem es va anunciar “als homes de bona voluntat”.

Compartir