Govern

El Govern d’Andorra és un òrgan de govern col·legiat, compost “del Cap de Govern i dels ministres“, segons que es desprén de l’article 72.1 de la Constitució. Adopta vàlidament els seus acords amb un quòrum mínim de més de la meitat dels seus membres i per majoria simple. Es un òrgan que respon políticament davant del Consell General de manera solidària de les decisions acordades col·lectivament i també de les decisions de cadascun dels seus membres, (article 69.1 i article 14.4 de la Llei del Govern de 15-12-2000.

La seva articulació actual s’esdevé de la evolució institucional que significa l’aplicació de la Constitució. Malgrat això, el Govern andorrà ja existeix des de la reforma de les institucions que es va dur a terme el 15 de gener de 1981 a través d’un Decret dels Coprínceps. Fins aquell moment el Consell General havia exercit les funcions legislatives i les executives. El Decret de reforma creà un Consell Executiu, és a dir un govern. A l’actualitat, el Govern instituït i configurat per la Constitució es diferencia essencialment dels executius precedents en què té totes les competències executives generals i es fa el traspàs de les funcions executives exercides pels serveis dels coprínceps als nous òrgans competents.

El Govern té una vinculació molt estreta amb el Consell General. Les dues institucions s’obliguen a exercir sovint de manera conjunta i coordinada les competències respectives.

Cap de Govern: M.I. Sr. Xavier Espot