Formació

Hi ha quatre dimensions de la formació que el seminarista les potencia i concreta, durants els caps de setmana, al propi Bisbat, al Seminari Diocesà d´Urgell, amb la seva família i ajudant, en la mesura de les seves possibilitats, a les parròquies:

Espiritual
Una dimensió fonamental i essencial del futur prevere és la vida espiritual. El prevere ha de ser un home de Déu. El Seminari ha d´encaminar el seminarista en aquesta direcció. Per això la pregària comunitària de Laudes i Vespres, la celebració de l´Eucaristia, les estones de pregària personal i de silenci, ajuden a anar configurant a Crist la vida del futur sacerdot.
Acadèmica
Els estudis a les Facultats de Filosofia i de Teologia, amb la resta de seminaristes de Catalunya i altres membres de congregacions i instituts religiosos i alguns laics, fan créixer el seminarista en el coneixement de les matèries fonamentals per tal de poder arribar a “donar raó de la seva esperança”, raó d´allò que creuen.
Humana
Al llarg dels sis anys de formació al Seminari, el seminarista ha d´anar creixent en l´assoliment de les virtuts humanes. El dia a dia de la convivència al seminari, amb els altres seminaristes del propi Bisbat i de la resta dels Bisbats de la provincia eclesiàstica Tarraconense, ajudats pels formadors, va fent realitat aquest creixement humà.
Pastoral
I finalment, la dimensió Pastoral. El sacerdot està cridat a ser el pastor i el guia de la comunitat. S´ha d´anar preparant per arribar a ser un pastor bo i fidel de la comunitat. Ha de vetllar per les persones que li són confiades. S´ha de preocupar de les seves necessitats materials i espirituals i les ha d´acompanyar en el camí de creixement de la vida cristiana.