Visita del responsables de l’Agència Estatal de Reestructuració d’Entitats Bancàries (AREB)

El dia 3 de desembre el Copríncep Episcopal d’Andorra va rebre la visita del Sr. Albert Hinojosa Besolí, President de l’Agència Estatal de Reestructuració d’Entitats Bancàries (AREB) d’Andorra, acompanyat pel Sr. César Goyache Pais, Conseller delegat. Van poder exposar al Copríncep la situació actual del seu treball en la resolució dels problemes bancaris del Principat.

L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) fou creada aquest any 2015, amb la finalitat de gestionar els processos de resolució d’entitats bancàries i d’exercir les restants facultats que li atribueix la Llei. És una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia patrimonial i financera i plena capacitat pública i privada per al desenvolupament de les seves finalitats, que s’ha de regir pel que estableix la Llei  8/2015, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries, aprovada pel Consell General el 2 d’abril de 2015.

Albert Hinojosa, és president del Consell d’Administració de l’AREB, ha desenvolupat la seva carrera professional a la funció pública i ocupa actualment la direcció del Departament de Tributs i Fronteres.

César Goyache, és Conseller delegat. Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autónoma de Madrid, Màster en Energia Nuclear per la UAM-CIEMAT i CFA charterholder pel CFA Institute, César Goyache va assessorar al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) a Espanya en el disseny i implementació de la SAREB.

Compartir