Un conveni permet la restauració de Sant Llorenç de Das

L’església parroquial de Sant Llorenç de Das, a la Cerdanya, serà restaurada seguint el conveni de col·laboració entre el Bisbat d’Urgell i la Fundació Bosch Aymerich, segons el qual la fundació finança el projecte d’execució de la restauració d’una durada de dos anys, per a la rehabilitació integral de l’Església de Sant Llorenç de Das.

La rehabilitació de l’Església de Sant Llorenç de Das, preveu la intervenció en les cobertes i elements especials de la coberta, la intervenció en les esquerdes de les façanes i els volums, degut a l’assentament diferencial del terreny que sustenta l’edifici, la intervenció a les voltes del sostre interior, la intervenció exterior en el perímetre de l’edifici en contacte amb el terreny, la consolidació dels murs de contenció exteriors, les obertures amb llindes en mal estat i amb falta de tancament (vitralls) i l’execució de treballs complementaris. Es farà seguint els procediments i àmbits d’actuació realitzada pels Serveis Tècnics de Monuments de la Diputació de Girona, l’any 2016 i pels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Das de Cerdanya, l’any 2018. La finalització de la rehabilitació està prevista per a l’any 2023.

Sant Llorenç de Das és una edificació datada al 1901. Es tracta d’una construcció d’estil  neogòtic que presenta una planta de creu llatina i capelles laterals amb capçada per un absis poligonal. És un edifici d’una alçada considerable. La porta principal s’obre a ponent en el cos afegit del campanar. Aquest està format per quatre cossos en degradació separats per cornises i coronat per una cornisa sostinguda per mènsules i un llosat de sis cares. La façana de ponent, on és adossat el campanar, presenta a banda i banda d’aquest una finestra d’ull de bou a la part inferior i una de mig punt a la superior rematada amb arcuacions cegues sota llosat. L’edificació està situada sobre un terreny alçat respecte els carrers limítrofs, el qual se sustenta mitjançant uns murs de contenció de pedra, i no s’hi ha efectuat obres de millora o manteniment substancials, pel que presenta un deteriorament que ha empitjorat en els darrers quatre anys. Aquest temple té una superfície construïda aproximada de 250 m2, sobre una parcel·la de 855 m2.

Compartir