Trobada de Delegats d’immigració dels Bisbats de Catalunya a Lleida

El dia 30 de març, dilluns, a la Casa de l’Església, s’han reunit els delegats de Pastoral Migratòria dels bisbats de Catalunya, sota la direcció del director nacional, P. Juan Rivera.

S’ha parlat de les característiques que ha de tenir aquesta pastoral i les repercussions de la crisi econòmica.

 

Al llarg de la reunió també es va fer esment de l’avantprojecte de Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya. No cal dir que preocupa la resposta que es pot donar a la crisi que viu el nostre país.

El diàleg va ser enriquidor, obrint nous camins de cara a l’atenció pastoral dels immigrants, que ha de ser una pastoral especifica però coordinada en el pla Pastoral Diocesà; una pastoral missionera i una pastoral de comunió.

Aquesta reunió territorial tenia la finalitat de preparar la trobada nacional que es realitzarà a Alcalà d’Henares a final de maig. Els participants han valorat molt positivament la presència i la participació, durant tota la reunió del Bisbe Mons. Joan Piris, que reafirmà la seva decisió de donar una resposta solidària al moment que estem vivint, amb un projecte de cara als més desafavorits. També hi fou present el Vicari General del Bisbat d’Urgell.

Compartir