Testament vital: l’opció cristiana davant l’eutanàsia

El passat dia 25 de juny va entrar en vigor la Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia.

Des de la convicció que la vida és un do que cal respectar i per tal de deixar constància per escrit del rebuig a l’aplicació de l’eutanàsia com també a les accions destinades a perllongar el procés de mort, l’Església suggereix signar el Document d’instruccions prèvies o de Voluntats Anticipades o testament vital. Aquest document  és l’expressió escrita de la voluntat d’un pacient d’acceptar o rebutjar determinats tractaments mèdics com pot ser l’aplicació de l’eutanàsia o que es prolongui de manera abusiva i irracional el procés de mort. La signatura d’aquest Document és de màxima utilitat en el cas que es pateixi una malaltia greu i incurable o qualsevol situació crítica. Per difondre aquest instrument, les deu diòcesis amb seu a Catalunya publiquen als seus respectius Fulls Dominicals un especial informatiu que posa el focus sobre el testament vital, posant-lo en relació amb l’aplicació de l’eutanàsia.

Perquè el Document sigui vàlid cal realitzar-lo davant notari o davant de tres testimonis. Un dels requisits que es demana és que, com a mínim, dos d’aquests testimonis no tinguin relació de parentiu fins al segon grau amb la persona sol·licitant. També es recomana designar un/s representant/s per tal que vetllin per la voluntat de l’atorgant i que faran d’interlocutors amb el metge o metgessa, o l’equip responsable quan la persona sol·licitant no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa. Juntament a aquest Document cal presentar una sol·licitud d’inscripció al Registre de voluntats anticipades que facilita el Departament de Salut per tal que ja quedi constància en el propi historial mèdic (també us l’adjunto). Amb aquesta sol·licitud serà necessari presentar les fotocòpies compulsades dels DNI de la persona sol·licitant i de les tres persones que actuen com a testimonis. Els documents es poden compulsar a les oficines dels Ajuntaments o a les notaries.

Podeu trobar molta més informació al següent enllaç.

Compartir