Reunió dels Ecònoms del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya

El dia 9 de desembre a la tarda i a Barcelona, a la seu del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, va tenir lloc la reunió anual ordinària per a aprovar el balanç i el pressupost anyal del Seminari, sota la presidència del Bisbe delegat Mons. Joan Enric Vives, i el Rector del Seminari Mn. Norbert Miracle. Hi foren presents els Delegats diocesans d’Economia de les sis Diòcesis que formen el Seminari -tret de l’Ecònom de Lleida-, així com els Rectors dels Seminaris i els dos alumnes delegats pels seus companys seminaristes, segons preveuen els Estatuts.

Foren aprovats el balanç de moviment del Seminari i de la Fundació que el sosté, així com el Pressupost per al 2009-2010 que és de plena continuïtat i contenció. Es comentaren qüestions relatives al manteniment de l’edifici i es va aprovar fer una petita variació perquè en endavant els comptes siguin fets de l’1 de setembre fins al 31 d’agost del següent any, tal com en altres institucions educatives.

Compartir