Reunió del Patronat de la Fundació Museu Diocesà d’Urgell i licitació d’obres

El dia 1 de febrer de 2021 a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va tenir lloc la reunió ordinària de la Fundació Museu Diocesà d’Urgell presidida pel President del Patronat, Mons. Joan-Enric Vives, i a la qual van assistir la totalitat dels Patrons.

A la reunió es va aprovar l’adjudicació de les obres i subministrament del projecte per a la reforma i museïtzació de la Capella de la Pietat del Museu Diocesà d’Urgell, segons la proposta presentada per la Mesa de contractació, un cop valorades les ofertes presentades d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

S’han adjudicat 4 grans Lots: construcció, instal·lacions elèctriques, museografia i equips interactius.

Està previst que un cop les empreses guanyadores presentin la documentació exigida les obres de reforma s’iniciïn el pròxim mes de març.

Compartir