Nota de Premsa de l’Assemblea plenària extraordinària de la CEE

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha celebrat dimarts 9 de juliol al matí una Assemblea Plenària extraordinària, convocada la setmana passada per la Comissió Permanent, per a l’aprovació de les Línies de treball de les institucions de l’Església catòlica a Espanya. Dins d’aquestes línies s’inclou el Pla de Reparació Integral a menors i persones equiparades en drets, víctimes d’abusos sexuals.

La sessió ha començat a les 10 h presidida per Mons. Luis Argüello, president de la CEE, i hi ha participat 67 bisbes. Donat el tema de l’ordre del dia, també hi han participat el P. Jesús Díaz Sariego OP, president de la Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER), i el Gmà. Jesús Miguel Zamora FSC, secretari general.

Un cop presentades les línies de treball als bisbes de la Plenària, ha començat un diàleg entre els assistents amb diverses aportacions i propostes. En finalitzar el diàleg, el document amb les Línies de treball, que inclouen el PRIVA, s’han sotmès a votació aquests dos documents juntament amb un tercer document que es refereix als Criteris orientadors per a la reparació integral per a les víctimes d’abusos sexuals a menors d’edat o adults equiparats en dret. Els tres documents han estat aprovats.

 

1.- Línies de treball de les institucions de l’Església catòlica a Espanya

Les cinc línies de treball expressen el que les institucions eclesials ja estan realitzant i indiquen els principis que orienten el treball de l’Església en endavant. Són les següents:
Reconèixer i reparar. En aquesta línia s’enquadra el reconeixement i la reparació simbòlica a través de l’adhesió a l’acte públic de reconeixement a les víctimes; el reconeixement i reparació de les víctimes d’abusos sexuals prescrits o en els que el victimari ha mort; i el reconeixement i reparació d’aquells casos en els que l’acció penal no ha prescrit. Aquesta línia de treball inclou l’elaboració del Pla de Reparació Integral als menors i persones equiparades en drets, víctimes d’abusos sexuals.

Atendre les víctimes i/o supervivents. La proposta tracta d’assegurar l’atenció integral de les víctimes i/o supervivents en particular a través de les Oficines d’Atenció a les Víctimes.
Prevenir. Continuar la difusió en els centres educatius de l’Església de la “Guia per a la prevenció i reparació d’abusos sexuals a menors en centres educatius” publicada per Escoles Catòliques; i treballar en la implantació en els centres de la figura del coordinador de benestar i protecció.

Formar i sensibilitzar. En aquesta línia es busca la formació dels professionals en contacte amb persones menors d’edat en matèria de violència sexual; i la sensibilització amb la difusió de les mesures de prevenció i protocols de les institucions educatives de l’Església.

Informar i investigar. Mitjançant la promoció d’estudis sobre la prevalença de violència sexual en la infància i l’adolescència.

 

2.- Pla de Reparació Integral als menors i persones equiparades en drets, víctimes d’Abusos sexuals (PRIVA)
La realització d’un Pla de Reparació a les Víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit de l’Església catòlica va ser aprovada per l’Assemblea Plenària del passat mes de novembre en què es va aprovar també l’estructura d’aquest treball. El Pla ha estat elaborat pel Servei d’Assessorament de les Oficines, i hi ha treballat de manera conjunta la CEE i la CONFER, amb diverses aportacions del Secretariat per a Afers Jurídics de la CEE i de l’òrgan de Compliance de la CEE.

El Pla ha estat definitivament aprovat aquest matí juntament amb les línies de treball de les institucions de l’Església catòlica a Espanya i els criteris orientadors per a la Reparació integral als menors d’edat o persones equiparades, víctimes d’abusos sexuals en el si de l’Església catòlica.

L’Església catòlica a Espanya promou la denúncia dels abusos davant les autoritats corresponents, confiant a la justícia ordinària l’establiment ordinari del marc de reparació oportú. Però quan la via legal no és possible, per la prescripció legal del delicte o per la defunció del victimari, l’Església sosté que tota víctima, també en aquests casos, ha de ser acollida, atesa i reparada de manera integral. Això és el que s’atén des del Pla de Reparació Integral per a les Víctimes d’Abusos sexuals en l’àmbit de l’Església.

Per a la seva execució, el Pla recull la creació d’un òrgan que coordinarà la resposta integral a les víctimes mitjançant un procediment no judicial. Aquest organisme tractarà de verificar individualment cada cas per a veure la condició dels fets i establir el marc de reparació oportú. La reparació parteix del que la víctima sol·licita per a la seva guarició, afecta el victimari i la institució a la qual aquest pertanyia i busca la reparació integral de la víctima en tots els aspectes.

La CEE i la CONFER donaran suport subsidiàriament a la reparació establerta de manera que cap víctima pugui quedar sense la reparació corresponent establerta per l’òrgan de coordinació.
Principis que informen els eixos del PRIVA.

El Pla d’atenció i reparació a les víctimes té cinc eixos dels quals es deriven les acciones que segueixen, referides al reconeixement de la víctima, la reparació i la prevenció.

 • La víctima en el centre de la reflexió i l’acció de l’Església. La recerca de la veritat i la realització de la justícia requereixen centrar la mirada en els qui han estat víctimes directes o indirectes d’abusos. S’han de crear les condicions per a la seva acollida, escolta i atenció. Se’ls ha d’oferir la tutela i la protecció de l’Església, i una assistència adequada en tot el que poguessin necessitar.
  La recerca de la veritat i de la justícia, que s’expliciten en la investigació i l’aclariment dels fets, així com en l’enjudiciament i determinació de les responsabilitats jurídiques.
 • Acció coordinada en el que fa referència al tractament dels abusos sexuals en el si de l’Església, de manera que les mesures adoptades resultin similars i que la diversitat institucional no redundi en perjudici de les víctimes.
 • Assumir les vies de reparació, perquè, mirant de donar una resposta integral al fenomen dels abusos, no oblidem la reparació econòmica, espiritual o psicològica quan aquesta sigui necessària.
  Evitar tota revictimització, per la qual cosa el treball partirà de la informació que la víctima hagi aportat ja, a les oficines diocesanes, de congregacions o del Defensor del Poble.

En el tractament jurídic dels casos d’abusos, se seguirà allò establert en la Instrucció de la CEE sobre abusos sexuals, d’abril de 2023.

 

Proposta d’acció per a la posada en marxa del PRIVA

El Pla preveu tres camps d’acció: la víctima, la reparació i la prevenció.

En relació a la víctima, totes les diòcesis i instituts de vida consagrada i altres institucions eclesials han creat oficines d’acollida, atenció i acompanyament a les víctimes d’abusos en l’Església. En elles s’ha de procurar:

 • Acollir les víctimes i oferir serveis específics com a part d’una assistència integral.
 • Prestar orientació i assistència legal i millorar la informació oferta als tribunals eclesiàstics.
 • Dotar les víctimes de recursos o persones que puguin acompanyar i seguir els diferents processos que vulguin iniciar per a poder guarir la seva situació.
  Contribuir a crear entorns segurs afavorint que aquests es desenvolupin en tots els àmbits de l’Església.
 • Promoure una cultura de ple rebuig vers els abusos sexuals i crear mapes de riscos i de danys que puguin servir d’orientació a l’hora d’atendre les víctimes.

En relació a la reparació, el compromís que s’adquireix és:

 • L’assistència ha de ser integral, segons la necessitat de cadascú: pastoral i espiritual; mèdica, terapèutica, psicològica i social; i legal, jurídica i econòmica.
 • Els victimaris són els principals responsables de la reparació. Subsidiàriament, l’Església té una responsabilitat moral de reparar, quan l’agressor no hi pugui fer front.
 • La reparació material pot ser: econòmica en forma d’indemnització a partir d’una sentència; econòmica en espècie, en forma de prestació de serveis mèdics o terapèutics; i econòmica en forma dinerària reconeguda i assumida voluntàriament per l’Església al final del procediment establert a aquest efecte.
 • L’Església, per mitjà de la CEE i la CONFER, ha d’arbitrar els mitjans perquè es pugui propiciar un rescabalament dels danys certs i reals.
 • En àmbit canònic, la prescripció o la defunció del victimari no impedirà buscar la convicció sobre la certesa o, almenys, d’un judici de versemblança.

En relació a la prevenció, es proposa:

 • Proposar mesures i protocols d’actuació en les activitats amb menors i persones equiparades en drets.
 • Oferir formació inicial sobre el tema d’abusos a menors a l’inici de cada curs pastoral en els diversos àmbits de la pastoral.
 • Realitzar des de l’Església un examen sobre les causes que desencadenen l’abús i pautes i orientacions per a la vida i missió de l’Església.
 • Procurar el tractament als victimaris amb els programes d’intervenció basats en l’evidència que s’usen per a altres abusadors per part de professionals de la Psicologia.

 

Propers passos
Per a la posada en marxa del PRIVA s’establirà una Comissió Assessora que tindrà com a objectiu avaluar cada cas de manera singular per a analitzar els danys causats a les víctimes i definir les vies de reparació a les entitats que les hagin de dur a terme.

Aquesta Comissió estarà formada per deu persones: quatre experts de l’àmbit mèdic forense, quatre de l’àmbit jurídic i un representant de la CEE i un altre de la CONFER. La Comissió podrà convocar un representant de les víctimes o de les associacions que treballen amb víctimes.

La Comissió recollirà tota la informació ja elaborada per les persones que han atès aquesta víctima, per a no revictimitzar. Amb totes les dades, la Comissió oferirà un informe dels casos presentats, que se circumscriuen a aquells que no poden ser jutjats per la defunció del victimari o per la prescripció del delicte.

La Comissió, amb l’ajuda de la Vicesecretaria per Afers Econòmics, elaborarà un possible barem o sistema de valoració dels danys i perjudicis patits. Per això es tindran en compte els barem proposats per la llei civil i els criteris orientadors d’altres Conferències episcopals de l’entorn.

 

Paraules de cloenda de Mons. Luis Argüello
L’Assemblea Plenària ha finalitzat amb una sessió de cloenda en la qual el president de la Conferència Episcopal ha assenyalat que l’aprovació d’aquests documents suposa una crida a la conversió, a la comunió, del que hem rebut del senyor de la creu».

Mons. Argüello ha recordat que en aquests anys s’han posat en marxa gairebé 300 oficines a les diòcesis i a les congregacions religioses. Moltes d’elles, ha precisat, han fet el pas de ser també oficines que acompanyen en la prevenció, la formació i la reparació.

Mons. Argüello ha precisat que el PRIVA que s’ha aprovat aquest matí «no significa el començament d’aquest treball» perquè, «ja portàvem temps treballant». Però «crèiem convenient dotar-nos de criteris comuns». També ha precisat que aquest Pla és subsidiari per a «quan s’han acabat les vies judicials.

L’Església, ha afirmat «manté la porta oberta per a escoltar les víctimes». Amb aquest Pla, volem escoltar i acompanyar-les. A més, ha demanat respecte a la societat i a les administracions públiques perquè l’Església a Espanya «té les seves regles de funcionament».

«No firmem un decret que obligui”, ha precisat, sinó “uns criteris de comunió perquè les persones que creguin que han de ser reparades puguin acudir a cada diòcesi i cada congregació o també acudir a una comissió assessora perquè les ajudi».

El president ha assenyalat que aquest compromís «decidit d’acompanyar i reparar» brolla de la responsabilitat moral i del dolor que «acollim com a propi».

A més, ha demanat perdó a les víctimes i respecte pel seu propi. «El que avui hem aprovat –ha conclòs- no ha suposat el començament del treball de l’Església a Espanya a l’hora d’abordar la problemàtica de les víctimes d’abusos, però tampoc és el final». L’Església «té les portes obertes per acollir els qui vulguin venir a casa nostra. La resposta de l’Església vol anar més enllà del que la legalitat ens demana».

 

Paraules del president de la CONFER
Després d’unes paraules d’agraïment del Nunci, el president de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, OP, també ha assenyalat que l’Església treballa, «per la seva solidaritat amb el patiment», des de fa diversos anys pel que fa als abusos sexuals a menors. Però avui, l’Església en el seu conjunt «fa un pas gran a Espanya». Una mostra «pública i visible», d’un discerniment comú. Sense perdre l’objectiu, que són les víctimes, «elles són el centre de la nostra feina».

També ha destacat que encara queda molta feina per fer, «però ja partim d’una base molt desenvolupada i viscuda en comunió».

Compartir