Joves, Fe i Discerniment vocacional (1)

“Joves, fe i discerniment vocacional”, és el tema de la XVª Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes que tindrà lloc a l’octubre de l’any 2018. Vol ser expressió de l’atenció pastoral de l’Església cap als joves, en continuïtat del que emergeix dels anteriors Sínodes sobre la família. L’objectiu és «acompanyar els joves en el seu camí existencial cap a la maduresa perquè, a través d’un procés de discerniment puguin descobrir el seu projecte de vida i realitzar-lo amb alegria, obrint-se a la trobada amb Déu i amb els homes, i participant activament en l’edificació de l’Església i de la societat».

A la IIIª Jornada Diocesana d’Urgell de final de curs, el juny passat, vaig fer referència a la importància dels joves per a l’Església i a prestar atenció com Església diocesana al Sínode convocat pel Papa. Per això es repartí a tots els participants a la Jornada un qüestionari abreujat per a la preparació del treball previ, per tal que tots pugueu fer arribar a la Secretaria general del Bisbat o a l’adreça electrònica sinodejovesurgell@gmail.com les reflexions i respostes a les cinc preguntes següents, que abreugen i condensen el Qüestionari inclòs en el Document preparatori del Sínode: 1.- Què creieu que demanen els joves avui a l’Església? 2.- Com poden les famílies ajudar els joves a descobrir el seu futur, la seva vocació? 3.- Què haurien d’oferir les Parròquies i les famílies als joves? 4.- Com podríem acompanyar els joves i portar-los cap a la fe?, i 5.- Com fer propostes a partir de les “protestes i crítiques” dels joves? Són qüestions que ens poden ajudar a reflexionar en concret.

A la Jornada diocesana també es van aportar uns testimonis, presencials o gravats prèviament, que van ser molt ben acollits a la Jornada diocesana, i que van anar posant de manifest l’extensa i diversa dedicació que el nostre Bisbat va fent en relació amb el jovent, per mitjà de les Delegacions diocesanes de Joventut i Ensenyament. D’una banda, les activitats catequètiques, les dels grups Txt repartits per tota la Diòcesi, l’educació en el lleure als esplais i  colònies, la marxa a peu a Montserrat, les trobades de Taizé, la Pasqua de les Avellanes, la tasca que realitzen els monitors… I de l’altra, el treball dels catequistes i dels professors de Religió per iniciar els més jovenets a la pregària, ajudar els infants a descobrir Déu, donar eines als joves per aprofundir en la fe i ser-ne testimonis joiosos, i perquè uns i altres, petits i grans, prenguem consciència paulatinament que mai no estarem sols, perquè Jesús sempre és al nostre costat. Va impactar molt el testimoni que va donar una família nombrosa sobre com transmetre la fe als fills. Tots els testimonis coincidien a posar en relleu la importància d’acompanyar pacientment els joves, saber-los escoltar, fer-los sentir que tenen algú a prop amb qui compartir les seves il·lusions i neguits, i amb qui caminar plegats en el camí de la fe.

Per al proper Sínode, el Papa Francesc ha demanat que totes les diòcesis del món col·laborin a fer una anàlisi exhaustiva de la realitat dels joves i de l’acompanyament que s’està realitzant des de l’Església, per tal de poder donar la millor resposta als reptes i dificultats que actualment presenta la pastoral de joventut. D’aquí que sigui bo respondre i aportar des del qüestionari per ajudar a captar allò de més essencial del que els joves viuen i esperen, i poder prendre decisions sobre l’Església i la joventut que siguin encertades.

Compartir