Els Coprínceps signen la mesura de gràcia acordada en la seva trobada al Principat

Segons s’ha fet públic aquest dimecres dia 13 d’agost en el núm. 48 del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), acomplint un acord adoptat en la seva trobada a la Casa de la Vall el dia 12 de juny de 2014, fent ús de la facultat que els atorga l’article 46.1.a) de la Constitució del Principat d’Andorra, els dos Coprínceps S.E. Mons. Joan-Enric Vives i S.E. François Hollande, han decidit adoptar una disposició de gràcia, consistent en un indult de sis mesos als presos que hagin comès delictes abans del 12 de juny de 2014, un cop el Consell Superior de la Justícia en data 23 de juliol de 2014 ha emès el seu parer favorable, tal i com preveu el Títol novè del Codi de procediment penal.

Queden exclosos del benefici decretat els delictes majors següents: 1) Delictes contra la vida, la integritat, la llibertat i la llibertat sexual. 2) Delictes contra la salut pública referents al tràfic il·legal de drogues tòxiques. 3) Delicte d’associació il·lícita. 4) Delictes de terrorisme. 5 ) Delictes de blanqueig de diners i de valors. 6) Delictes contra la comunitat internacional. Queden també exclosos de l’indult els presos que en el curs de llur privació de llibertat hagin incorregut en mala conducta habitual i els inculpats condemnats en rebel·lia, excepte si compareixen dintre dels seixanta dies naturals immediats a la notificació de la sentència. En el supòsit de fets delictius afectats per l’indult, però encara no jutjats definitivament, continuarà el procediment fins que recaigui sentència ferma i, en aquest moment, el Tribunal que la dicti hi aplicarà els beneficis de l’indult.

L’aplicació de les disposicions de l’indult no cancel·la les anotacions del Registre d’Antecedents Penals, ni exonera les persones indultades de la responsabilitat civil que els correspongui i, per aquest motiu, el Tribunal competent continuarà l’execució per tal de fer efectiva la responsabilitat civil establerta en la sentència.

Compartir