El nou Catecisme “Testimonis del Senyor” (i 2)

Aprofundint sobre el nou Catecisme “Testimonis del Senyor” que entrarà en vigor a les Diòcesis de Catalunya el proper dia 1 de setembre, voldria recordar alguns elements importants de tot Catecisme i de la Catequesi, tal com es va exposar fa un mes als Consells Presbiteral i Pastoral de la Diòcesi.

Tinguem present que «la finalitat definitiva de la catequesi és posar algú no sols en contacte, sinó en comunió, en intimitat amb Jesucrist» (Directori General per a la Catequesi n.80). La catequesi per tant no és un llibre, ni un temps dedicat a saber millor els continguts de la fe catòlica, sinó que és un coneixement vivencial, personal, sempre amb relació de fe i d’amor amb el Senyor. Sis són les tasques o dimensions de la catequesi, segons el Directori, que corresponen al fet que la fe cristiana exigeix ser “coneguda, celebrada, viscuda, resada, compartida i anunciada”, i això vol dir: Afavorir el coneixement de la fe, aconseguir una educació litúrgica; formació moral; ensenyar a pregar; incorporar el jove a la vida de la comunitat cristiana, i iniciar-lo a la missió o testimoniatge d’aquesta fe.

Testimonis del Senyor” és el catecisme per al creixement i la primera síntesi de la fe. És un instrument per a conèixer més plenament la fe de l’Església, destinat a nens i adolescents que desitgin avançar en la fe en Jesucrist i aprendre a ser els seus testimonis. Serà una ajuda per als qui desitgen completar la seva iniciació i es preparen per a la Confirmació, ja que aquest nou Catecisme completa i desenvolupa el catecisme dels anys anteriors “Jesús és el Senyor”. Presenta la història de l’amistat de Déu amb els homes, i té la Vetlla pasqual com a estructura del conjunt del Catecisme. A través de 50 temes, distribuïts en cinc parts corresponents als grans moments d’aquesta celebració litúrgica:

  1. Jesucrist és la Llum. La Vetlla pasqual s’inicia amb la benedicció del foc i del ciri pasqual; es proclama: La llum de Crist! També avui aquesta llum resplendeix en el rostre de l’Església. Ser cristià és participar de la vida de l’Església i deixar que la llum de Crist il·lumini tot el que som i vivim.
  2. Jesucrist és la Paraula. La nit de Pasqua la comunitat escolta la Paraula de Déu que narra la història de l’amistat de Déu amb els homes des de la creació fins a l’Aliança amb Israel, i fins a la promesa del Messies, el Salvador.
  3. Jesucrist és la Veritat. L’escolta de la Paraula assoleix el punt culminant en l’anunci del misteri pasqual del Senyor: la seva passió, mort, resurrecció i glorificació. És el cor mateix de la fe.
  4. Jesucrist és la Vida. En la Vetlla pasqual, la Paraula que hem escoltat dóna fruit en els sagraments del Baptisme i l’Eucaristia. Avui Crist ens ve a trobar a través de l’Església. La seva llum i la seva força ens obren a l’esperança de la vida eterna i ens revelen que Déu és amor, Pare, Fill i Esperit Sant.
  5. Jesucrist és el Camí. Celebrada la Vetlla pasqual, entrem en un nou moment: fer propis els sentiments de Crist, aprendre a viure la vida dels ressuscitats. Els Manaments, viscuts tal com Jesús els va viure, donen fruit en una vida nova. La Verge Maria, la nostra Mare, i els sants són els millors testimonis d’aquesta novetat.
Compartir