Decret de la Penitenciaria Apostòlica sobre les indulgències concedides en l’any de l’Eucaristia

El més gran dels miracles (cf. solemnitat del Santíssim Cos i Sang de Crist, Ofici de lectura, segona lectura) i memorial suprem de la Redempció realitzada per Nostre Senyor Jesucrist mitjançant la seva sang, l’Eucaristia, en quant sacrifici i en quant sagrament, produeix de manera indefectible la unitat de l’Església, la sosté amb la força de la gràcia sobrenatural, la inunda d’alegria inefable i és una ajuda sobrenatural per a alimentar la pietat dels fidels i impulsar-los cap a l’augment de la seva vida cristiana, més encara, cap a la perfecció.

En consideració d’això, el Summe Pontífex Joan Pau II, mogut per la seva sol·licitud per l’Església, per a promoure el culte públic i privat al Santíssim Sagrament, amb la carta apostòlica Mane nobiscum Domine, del 7 d’octubre de 2004, va establir que se celebri a tota l’Església un any específic, anomenat «Any de l’Eucaristia».

A més, durant aquest any, per a impulsar els fidels a un coneixement més profund i un amor més intens a l’inefable «Misteri de la fe», a fi que obtinguin fruits espirituals cada vegada més abundants, el mateix Sant Pare, en l’audiència concedida als responsables de la Penitenciaria Apostòlica sotasignants, el passat 17 de desembre, va voler enriquir amb indulgències alguns actes peculiars de culte i devoció al Santíssim Sagrament, segons s’indica a continuació:

Compartir