Coprínceps

La Constitució del Principat d’Andorra estableix en el seu article 4 que el règim polític d’Andorra és el Coprincipat parlamentari.

L’article 43.1 estableix que d’acord amb la tradició institucional d’Andorra els coprínceps són, conjuntament i indivisa, el Cap de l’Estat, i n’assumeixen la representació més alta.

L’article 43. 2 estableix que els Coprínceps, institució sorgida dels Pareatges i de la seva evolució històrica són, a títol personal i exclusiu, el Bisbe d’Urgell i el President de la República Francesa. Llurs poders són iguals i derivats de la present Constitució. Cadascun d’ells jura o promet exercir les seves funcions d’acord amb la present Constitució.

Funcions dels Coprínceps

L’article 44.1 estableix que els coprínceps són símbol i garantia de la permanència i continuïtat d’Andorra, així com de la seva independència i del manteniment de l’esperit paritari en les tradicionals relacions d’equilibri amb els Estats veïns. Manifesten el consentiment de l’Estat andorrà a obligar-se internacionalment, d’acord amb la Constitució.
El 44.2 estableix que els Coprínceps arbitren i moderen el funcionament dels poders públics i de les institucions, i a iniciativa ja sigui de cadascú d’ells, ja sigui del Síndic General o del Cap de Govern, són informats regularment dels afers de l’Estat.

D’acord amb l’article 44.3. Llevat dels casos previstos en la present Constitució, els Coprínceps no estan subjectes a responsabilitat. Dels actes dels Coprínceps se’n fan responsables qui els contrasignen.

Actes contrasignats dels coprínceps

D’acord amb l’article 45.1. Els coprínceps, amb la contrasignatura del cap de Govern o, en el seu cas, del síndic general, que n’assumeixen la responsabilitat política:

a) Convoquen les eleccions generals d’acord amb la Constitució.
b) Convoquen referèndum d’acord amb els articles 76 i 106 de la Constitució.
c) Nomenen el cap de Govern segons el procediment previst en la Constitució.
d) Signen el decret de dissolució del Consell General segons el procediment de l’article 71 de la Constitució.
e) Acrediten els representants diplomàtics d’Andorra a l’estranger, i els representants estrangers a Andorra s’acrediten davant de cadascun d’ells.
f) Nomenen els titulars de les altres institucions de l’Estat d’acord amb la Constitució i les lleis.
g) Sancionen i promulguen les lleis segons l’article 63 de la present Constitució.
h) Manifesten el consentiment de l’Estat per a obligar-se per mitjà dels tractats internacionals, en els termes previstos en el capítol III del Títol IV de la Constitució.
i) Realitzen els altres actes que expressament els atribueix la Constitució.

Segons l’article 46.2. Les disposicions previstes en els apartats g) i h) d’aquest article han d’ésser presentades simultàniament a un i altre copríncep que han de sancionar-les i promulgar-les o manifestar el consentiment de l’Estat segons el cas, i n’han d’ordenar la publicació no abans de vuit dies i no més tard de quinze. En aquest període els coprínceps, conjuntament o separadament, poden adreçar-se al Tribunal Constitucional amb missatge raonat a fi que aquest es pronunciï sobre la seva constitucionalitat. Si la resolució fos positiva l’acte pot ésser sancionat amb la signatura d’almenys d’un dels coprínceps.

Segons l’article 46. 3. Quan concorrin circumstàncies que impedeixin per part d’un dels coprínceps la formalització dels actes enumerats en l’apartat 1 del present article dins dels terminis constitucionalment previstos, el seu representant ho ha de notificar al síndic general o, en el seu cas, al cap de Govern. En aquest supòsit, els actes, normes o decisions afectats entraran en vigor transcorreguts els dits terminis amb la signatura de l’altre copríncep i la contrasignatura del cap de Govern o, en el seu cas, del síndic general.

Actes de lliure decisió dels coprínceps

Segons l’article 46.1. Són actes de lliure decisió dels coprínceps:

a) L’exercici conjunt de la prerrogativa de gràcia.
b) La creació i l’estructuració dels serveis que considerin necessaris per a la realització de les seves funcions institucionals, el nomenament dels seus titulars i el seu acreditament a tots els efectes.
c) La designació dels membres del Consell Superior de la Justícia, d’acord amb l’article 89.2 de la Constitució.
d) El nomenament dels membres del Tribunal Constitucional, d’acord amb l’article 96.1 de la Constitució.
e) El requeriment de dictamen previ d’inconstitucionalitat de les lleis.
f) El requeriment del dictamen sobre la inconstitucionalitat dels tractats internacionals, previ a la seva ratificació.
g) La interposició de conflicte davant del Tribunal Constitucional per raó d’afectació de llurs funcions institucionals, en els termes dels articles 98 i 103 de la Constitució.
h) L’atorgament de l’acord per a l’adopció del text d’un tractat internacional, d’acord amb les previsions de l’article 66, abans de la seva aprovació en seu parlamentària.

D’acord amb l’article 47, el pressupost general del Principat ha d’assignar una quantitat igual a cada copríncep, destinada al funcionament de llurs serveis, de la qual poden disposar lliurement.
L’article 48 preveu que cada copríncep nomena un representant personal a Andorra.
L’article 49 estableix que en cas de vacança d’un dels Coprínceps la present Constitució reconeix la validesa dels mecanismes de substitució previstos en els seus ordenaments respectius, a fi que no s’interrompi el funcionament normal de les institucions andorranes.

Estatut del Copríncep Episcopal a Espanya

L’acord entre el Regne d’Espanya i el Principat d’Andorra de 23 de juliol de 1993 estableix l’Estatut del Copríncep Episcopal com a persona internacionalment protegida.