Consell General

La Constitució andorrana es refereix al Consell General en l’article 50, en aquests termes: “El Consell General, que expressa la representació mixta i paritària de la població nacional i de les set parròquies, representa el poble andorrà, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de l’estat i impulsa i controla l’acció política del Govern“.

El Consell General és doncs, el parlament d’Andorra, amb les funcions constitucionalment atribuïdes pròpies dels règims parlamentaris moderns: legislar, aprovar pressupostos i el control del Govern. Es l’òrgan de representació de l’assemblea, de manera mixta i en la paritat de la població nacional i de les set parròquies del Principat. Es compón a l’actualitat de 28 membres, però la Constitució regula que hi poden haver fins a un màxim de 42 consellers generals. El seu funcionament està regulat pel Reglament i per la Llei Qualificada del règim electoral. El pressupost per l’any 2009 va ser de 13.549.127 euros.

Síndica General: Roser Suñé

Secretari general: Josep Hinojosa
Casa de la Vall – Tel (+376) 877 877