Consell Episcopal

“El Bisbe, si ho considera convenient, a fi de fomentar millor l’activitat pastoral, pot constituir un consell episcopal, que consti dels Vicaris generals i dels Vicaris episcopals” (Cànon 473& 4)