Amb data 24 de juliol, l'Arquebisbe d'Urgell ha signat un Decret pel qual estableix la renovació preceptiva del Tribunal de Primera Instància de la Diòcesi d´Urgell per als propers quatre anys.

Ha nomenat Vicari judicial, renovant-lo, el M. I. Mn. Nemesi Marquès Oste, i com a Jutges diocesans del Tribunal d´Urgell els Rev. M.I. Mn. Benigne Marquès Sala, el M.I. Mn. Antoni Agelet Delpueyo, prevere de la Diòcesi de Lleida, i Mn. David Codina Pérez.

També ha renovat per quatre anys el Promotor de Justícia i Defensor del Vincle en la persona del M.I. Mn. Jaume Vila Serra, i com a Notari actuari el M.I. Mn. Agustí Brescó Ausàs.

En cada Diòcesi i per a totes les causes no exceptuades expressament pel Dret, el Jutge de primera instància és el Bisbe diocesà, el qual pot exercir la potestat judicial per si mateix o mitjançant altres persones, com són el Vicari judicial i els Jutges diocesans, amb els qui els ajuden (cf. cànon 1.419). I per a les causes contencioses en què es trobi implicat el bé públic i per a les cuaes penals ha de ser constituït a la Diòcesi un Promotor de justícia que per ofici està obligat a vetllar pel bé públic (cf. cànon 1.430). Així mateix per a les causes en què es tracta de la nul·litat de l'ordenació sagrada o de la nul·litat o dissolució del matrimoni, actuarà un Defensor del vincle que per ofici ha de proposar i d'exposar tot allò que raonablement pugui ser adduït contra la nul·litat o la dissolució (cf. Cànon 1.432).