Consell presbiteral

(2022-2026)

1. Per raó del seu ofici:

 • Mn. Josep M. Mauri Prior, Vicari general
 • Mn. Ignasi Navarri Benet, Vicari general
 • Mn. Antoni Elvira Gorgorió, Vicari episcopal per a l’acció pastoral
 • Mn. Benigne Marquès Sala, Degà del Capítol Catedral
 • Mn. Gabriel Casanovas Vila, Rector del Seminari
 • Mn. David Codina Pérez. Secretari general i Canceller

2. Per elecció lliure dels preveres:

1ª circumscripció:
 • Mn. Josep Uriel Álvarez Bedoya
 • Mn. Jordi Miquel Benavent
 • Mn. Ramon Sàrries Ribalta

2ª circumscripció
 • Mn. Jaume Mayoral i Martí
 • Mn. Carles Albert Ospina i Hurtado
 • Mn. Jordi Profitós Freixanet

3ª circumscripció
 • Mn. Joseph Geethafonkalan
 • Mn. Andreu Rodríguez Morales
 • Mn. Emili Villegas Artacho


Representant del religiosos preveres:

 • P.  Antoni Facerias i Barrachina, S.F..

 
3. Per designació Episcopal:

 • Mn. Josep M. Aresté Miret
 • Mn. Pere Balagué Bajona
 • Mn. Joan Pau Esteban Osma

Secretariat Consell de Presbiteri:
 • Mn. David Codina Pérez, secretari
 • Mn. Emili Villegas Artacho, secretari adjunt
 • Mn. Jaume Mayoral Martí, secretari adjunt

Vicaria General

"A cada diòcesi el Bisbe diocesà ha de constituir un Vicari General, el qual, proveït de la potestat ordinària segons la norma dels cànons següents, l'ajuda en el govern de tota la diòcesi" (Cànon 475). "Al Vicari General, en virtut del seu ofici, li correspon en tota la diòcesi la potestat executiva que per dret pertoca al bisbe diocesà, és a dir, per a realitzar tots els actes administratius, excepte aquells que el Bisbe s'hagi reservat o que per dret requereixin un mandat especial del Bisbe" (Cànon 479).

Consejo Episcopal

"El Obispo, si lo considera conveniente, a fin de fomentar mejor la actividad pastoral, puede constituir un consejo episcopal, que conste de los Vicarios generales y los Vicarios episcopales" (Cànon 473& 4)
 • Ilmo. Mn. Josep M. Mauri i Prior, Vicario General de la Diócesi de Urgell y Ecónom diocesano.
 • Ilmo. Mn. Ignasi Navarri i Benet, Vicario General de la Diócesi de Urgell.
 • Ilmo. Mn. Antoni Elvira i Gorgorió, Vicario episcopal para la acción pastoral.
 • Mn. David Codina i Pérez, Secretario General i Canciller del Obispado de Urgell y Moderador de la Curia.

 

Subcategorías