Renovació del Director i el Secretari de Càritas Diocesana d’Urgell

Havent-se exhaurit el termini de temps per als quals foren nomenats el Sr. Arquebisbe d’Urgell, President nat de Càritas Diocesana d’Urgell, ha procedit a renovar els càrrecs de Director i Secretari, en les persones, respectivament, del Sr. Josep Casanova i Obiols i Sr. Carles Martín Neira, per un termini de 3 anys.

Segons els Estatuts de Càritas diocesana correspon al Director diocesà representar Càritas diocesana i realitzar tots els actes necessaris per a la realització de les seves finalitats i impulsar el desenvolupament institucional de Càritas a tota la Diòcesi.

Al Secretari general li correspon actuar com a secretari de les reunions de l’Assemblea diocesana, del Consell diocesà i de la Comissió Permanent de Càritas, aixecar-ne les corresponents actes i expedir-ne els certificats amb el vist-i-plau del Director.