Sobre el règim fiscal de l’Església catòlica a l’Estat espanyol

Nota conjunta del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica i la Conferència Episcopal Espanyola: 

Fruit del treball conjunt entre el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, i l'Església catòlica en matèria de fiscalitat, el Govern d'Espanya i la Conferència Episcopal Espanyola, amb l'assentiment de la Santa Seu, el dia 29 de març de 2023, han arribat a un acord pel qual es tramita davant la Santa Seu la renúncia a les exempcions, derivades dels Acords, que afecten les Contribucions Especials i l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

A aquest efecte, el Govern procedirà a la derogació de l'Ordre ministerial de 5 de juny de 2001 del Ministeri d'Economia i Hisenda on es regula la inclusió de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics.

L'acord es desenvolupa amb la voluntat compartida entre el Govern d'Espanya i la Conferència Episcopal Espanyola d'equiparar el règim fiscal de l'Església catòlica amb les entitats sense ànim de lucre, d'acord amb el principi de no privilegi i no discriminació. Avui es fa efectiu aquest acord mitjançant el bescanvi de notes corresponents entre el Govern i la Nunciatura Apostòlica.

Madrid, 29/03/2023