Missatge del Sant Pare Francesc en la Festa Nacional d’Andorra

S.E. el Sr. Nunci de Sa Santedat a Espanya i Andorra Mons. Bernardito C. Auza ha enviat un Missatge del Sant Pare Francesc a l’Arquebisbe-bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, per felicitar la Festa de la Mare de Déu de Meritxell.

El text del Missatge és el següent:

“Amb ocasió de la Festa Nacional d’Andorra desitjo expressar a Vostra Excel·lència i a tots els Andorrans la meva cordial felicitació, a la vegada que elevo les meves pregàries al Senyor, per intercessió de la Verge Santíssima, perquè sostingui i beneeixi els estimats fills i filles d’aquest estimat País, impulsant-los sempre a estimar més a Déu i al pròxim, sobretot en la promoció i el respecte de la dignitat humana.

Francesc PP.”