Justícia

El poder judicial està regulat per uns principis fonamentals establerts en la Constitució a través de l'art. 85; "En nom del poble andorrà, la justícia és administrada exclusivament per jutges independents, inamovibles i, en l'àmbit de les seves funcions jurisdiccionals, sotmesos només a la Constitució i a la llei. L'organització judicial és única. La seva estructura, composició, funcionament i l'estatut jurídic dels seus membres hauran d'ésser regulats per llei qualificada. Es prohibeixen les jurisdiccions especials".

El poder judicial es un poder públic sobirà, sotmès als principis de publicitat i lliure accés; independent dels altres poder públics, únic i independent en el seu exercici; emmarcat en la divisió de poders, i per tant, sotmès consegüentment, a la Constitució i a les lleis.

L'exercici de les funcions jurisdiccionals pertany al poder judicial; però no correspon a qualsevol dels seus òrgans, sinó que cada supòsit pertany a l'òrgan judicial que resulti predeterminat per les normes de competència i de procediment en vigor. El poder judicial, en el seu exercici té els objectius de interpretar la llei, manté el respecte dels preceptes institucionals, sobretot la prestació dels drets i llibertats fonamentals, i fa el control de la legalitat de l'activitat administrativa i reglamentària del Govern i de l'Administració pública.

El òrgan de representació, govern i administració de l'organització judicial és el Consell Superior de la Justícia, que vetlla per la independència i el bon funcionament de la justícia. Nomena els batlles i magistrats i els membres del Ministeri Fiscal, aquests darrers a proposta del Govern.

Comuns

comunsL'ordenament constitucional d'Andorra i el seu desenvolupament legislatiu ha comportat una variació sensible en la concepció tradicional de la institució de les parròquies com fórmula d'organització territorial del Principat, passant d'una fórmula de federació de parròquies a la de l'autogovern comunal. Una negociació paral·lela a la de la comissió tripartida va portar al que s'anomena "Acord institucional sobre les competències comunals i el finançament dels comuns", aprovat el 1992, un document que estableix els elements determinants de la configuració comunal.

Les parròquies són entitats politicoadministratives que integren l'estructura territorial de l'Estat d'Andorra i participen en la conformació de la política nacional. La Constitució del Principat estableix que Andorra està integrada per les parròquies de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. El Codi de l'Administració regula la parròquia com una parcel·la dins de l'àmbit general de l'Administració pública.

Els comuns i el seu paper com a institució estan regulats també a la Constitució, quan estableix en el seu art. 79 que, "Els comuns com a òrgans de representació i administració de les parròquies, són corporacions públiques amb personalitat jurídica i potestat normativa local, sotmesa a la llei, en forma d'ordinacions, reglaments i decrets. Dins l'àmbit de les seves competències, exercides d'acord amb la Constitució, les lleis i la tradició. Funcionen sota el principi d'autogovern, reconegut i garantit per la Constitució". Dit d'un altre manera, els comuns expressen els interessos de les parròquies, aproven i executen el pressupost comunal, fixen i duen a terme les seves polítiques públiques en el seu àmbit territorial, i gestionen i administren tots els béns de propietat parroquial, siguin de domini públic comunal o de domini privat o patrimonial. Els seus òrgans de govern són elegits democràticament.

 

Govern

governEl Govern d'Andorra és un òrgan de govern col·legiat, compost "del Cap de Govern i dels ministres", segons que es desprén de l'art. 72.1 de la Constitució. Adopta vàlidament els seus acords amb un quòrum mínim de més de la meitat dels seus membres i per majoria simple. Es un òrgan que respon políticament davant del Consell General de manera solidària de les decisions acordades col·lectivament i també de les decisions de cadascun dels seus membres, (art. 69.1 i art. 14.4 de la Llei del Govern de 15-12-2000.

La seva articulació actual s'esdevé de la evolució institucional que significa l'aplicació de la Constitució. Malgrat això, el Govern andorrà ja existeix des de la reforma de les institucions que es va dur a terme el 15 de gener de 1981 a través d'un Decret dels Coprínceps. Fins aquell moment el Consell General havia exercit les funcions legislatives i les executives. El Decret de reforma creà un Consell Executiu, és a dir un govern. A l'actualitat, el Govern instituït i configurat per la Constitució es diferencia essencialment dels executius precedents en què té totes les competències executives generals i es fa el traspàs de les funcions executives exercides pels serveis dels coprínceps als nous òrgans competents.

El Govern té una vinculació molt estreta amb el Consell General. Les dues institucions s'obliguen a exercir sovint de manera conjunta i coordinada les competències respectives.

Cap de Govern: M.I. Sr. Xavier Espot

 

Consell General

consell_generalLa Constitució andorrana es refereix al Consell General en l'art 50, en aquests termes: "El Consell General, que expressa la representació mixta i paritària de la població nacional i de les set parròquies, representa el poble andorrà, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de l'estat i impulsa i controla l'acció política del Govern".

El Consell General és doncs, el parlament d'Andorra, amb les funcions constitucionalment atribuïdes pròpies dels règims parlamentaris moderns: legislar, aprovar pressupostos i el control del Govern. Es l'òrgan de representació de l'assemblea, de manera mixta i en la paritat de la població nacional i de les set parròquies del Principat. Es compón a l'actualitat de 28 membres, però la Constitució regula que hi poden haver fins a un màxim de 42 consellers generals. El seu funcionament està regulat pel Reglament i per la Llei Qualificada del règim electoral. El pressupost per l'any 2009 va ser de 13.549.127 euros.

Síndica General: Roser Suñé
Secretari general: Josep Hinojosa

Casa de la Vall - Tel (+376) 877 877