Joan Martí i Alanis

La seva activitat pastoral es va caracteritzar per la capacitat organitzadora i per l'impuls donat a la corresponsabilitat eclesial. Des de primera hora, va crear o revifar els diferents òrgans auxiliars de la pastoral assenyalats pels decrets del Concili Vaticà II, i pel Codi de Dret Canònic de 1983. Van ser constants les visites pastorals, tan regulars com ocasionals, que va fer a les parròquies de la diòcesi.